Releváns dokumentumok
 
A vízgyűjtő-gazdálkodás hatályos szabályai a magyar belső jogban
- 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- 30/2004.(XII.30.) KVVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
- 31/2004.(XII.30.) KVVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
- 1042/2012.(II.23.) Korm. határozat Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
- 1382/2013.(VI.27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról
- 1940/2013.(XII.13.) Korm. határozat a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú ("A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata"
   című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
- 1121/2014.(III.6.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről
- 1630/2015.(IX.8.) Korm. határozat a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú ("A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata"
   című) projekt támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról
- 1084/2016.(II.29.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
A kihirdetésük óta eltelt időben a fenti rendeleteket számos alkalommal módosították. A linkekről 2016. október 22-én hatályos állapotukban tölthetők le.
 
Jelentések, tervek, 2004-2008
- Első nemzeti jelentés -- 2004 júniusában benyújtva az Európai bizottságnak.
- Második nemzeti jelentés -- 2005 márciusában benyújtva az Európai Bizottságnak.
- Európai összefogás a vizek jó állapotáért -- A VKI végrehajtásának helyzetéről 2005 októberében készített összefoglaló KVVM-tanulmány.
- Harmadik nemzeti jelentés -- A KVVM, az irányító hatóság 2007 áprilisában nyújtotta be az Európai Bizottságnak. A jelentés - a VKI szerint 2006. december 22-ig kötelezően megindított - monitoring programokról számolt be, az adatbázist föltöltötték az EIONET honlapjára.
- A Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis címmel az ÖKO Zrt. vezette konzorcium 2007 augusztusában tette közzé a tanulmányát a leghatékonyabb intézkedési programok kiválasztását célzó gazdasági-elemzési rendszerről, a vízszolgáltatásokkal kapcsolatos költségek visszatérülési szintjének vizsgálatáról, továbbá a társadalmi részvétel kidolgozásáról. (Megj.: A zárójelentést és mellékleteit tartalmazó honlapot eltávolították az internetről.)
- A magyar VGT ütemterve és munkaprogramja -- 2007. december 22-én tette közzé a Környezeti és Vízügyi Minisztérium.
 
Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés, 2008-2012
- Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről -- 2008. november 28-án tette közzé a KVVM. Célja, hogy segítse a tervezést azokra a problémákra összpontosítva, amelyekre a VGT-nek kell megoldást találnia. A jelentős vízgazdálkodási kérdéseket a részvízgyűjtőkre és alegységekre is kidolgozták.
- Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek -- 2010 áprilisában véglegesítették, összesen 47 db terv készült. Az országos terv mellett 4 db részvízgyűjtő és 42 db alegység terv. Az országos tervet 2010. május 21-én töltötték föl az EOINET honlapjára.
- 1042/2012.(II.23.) kormányhatározat -- A kormány 1042/2012.(II.23.) számú határozatával hirdette ki a vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. A határozatot és mellékletét 2012. április 16-án töltötték föl az EIONET honlapjára.
 
Az Európai Unió Bizottságának jelentései és tájékoztatói - 2012. november 14.
- COM-2012-670 -- Jelentés a vízpolitikai keretirányelvben (2000/60/EK) előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervekről és megvalósulásukról. A Jelentés címzettje az Európai Parlament és a Tanács. A Jelentéshez mellékletek, ún. Bizottsági szolgálati munkadokumentumok tartoznak.
- CWD-2012-379_EN-Vol_1. [52 MB] és
- CWD-2012-379_EN-Vol_2. [14 MB] -- Bizottsági szolgálati munkadokumentumok a COM-2012-670 számú jelentéshez, melyek az európai áttekintést szolgálják.
- CWD-2012-379-Vol15.pdf -- A COM-2012-670 számú Jelentés 15. sorszámú Bizottsági szolgálati munkadokumentuma. A magyar vízgyűjtő-gazdálkodási tervről ad részletes értékelését, valamint utolsó fejezetében ajánlásokat fogalmaz meg a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos további tevékenységekre. (Megj.: Az utolsó fejezet, az ún. 13 pont visszaigazolja a 2009. évi magyar civil vélemények ajánlásait és javaslatait.)
- COM-2012-673 -- A COM-2012-670 alapján fogalmazott Tájékoztató - ún. Blueprint - az európai vízkészletek megőrzésére irányuló tervről. Mellékletei hatásvizsgálati összefoglalók:
- SWD-2012-381,
- SWD-2012-382_EN-Vol1,
- SWD-2012-382_EN-Vol2 -- A COM-2012-673 számú tájékoztatót kísérő szolgálati munkadokumentumok: Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv hatásvizsgálati összefoglalói.
- COM-2012-672 -- Jelentés a vízhiányra és az aszályra vonatkozó európai politika felülvizsgálatáról. A részletek a Jelentéshez mellékelt bizottsági szolgálati munkadokumentumban találhatók.
- SWD-2012-380 -- A COM-2012-670 számú Jelentés részletei.
- NAT/593 -- Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a COM-2012-673, COM-2012-670 és COM-2012-672 számú bizottsági anyagokról [2013. július 15.].
 
Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés, 2013-2014
- Vitaanyag a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemtervéről és munkaprogramjáról, 2013-2015 -- A Vitaanyag társadalmi vitája 2014. január 23-án zárult.
- 1121/2014.(III.6.) számú kormányhatározat a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről. A határozat a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésével kapcsolatos feladatokat a belügyminiszter kizárógos hatáskörébe utalta, és új mellékletbe foglalta a terv felülvizsgálatához, valamint a tervezést kiegészítő monitoring végrehajtásához szükséges feladatokat. A terv kidolgozásához a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 számú, 1,3 milliárd forint összegű támogatás kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Később a program támogatását a kormány megnövelte: 1630/2015.(IX.8.) számú határozatával 1,83 milliárd forintra emelte.
- Jelentős vízgazdálkodási kérdések - vitaanyag -- 2014. november 24-én tették közzé a részvízgyűjtőkre és alegységekre vonatkozó tervezeteket a vizeink.hu honlapon, az észrevételeket és véleményeket 2015. május 30-ig várják az info@vizeink.hu emailcímre.
 
Az Európai Unió Bizottságának közleménye - 2015. március 9.
- COM-2015-120 -- Közlemény a vízügyi keretirányelvről és az árvízvédelmi irányelvről. A Közlemény címzettje az Európai Parlament és a Tanács. A Közleményhez mellékletek, ún. Bizottsági szolgálati munkadokumentumok tartoznak. Az SWD(2015)50 munkadokumentumban fogalmaznak meg ajánlásokat az országoknak. A Magyarországnak szóló ajánlás angol nyelven olvasható (1 oldal).
 
Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés, 2015-2016
- 2015. február 13-án az EU Bizottsága jóváhagyta a 2014-2020 környezeti és energiahatékonysági programot (KEHOP), amely 1174 milliárd Ft támogatást biztosít program céljaira.
- 2015. május 21-én a kormány meghozta 1318/2015.(V.21.) számú határozatát a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat 2. számú melléklete 173 kiemelt projektet nevesít.
- 2015. június 8-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 - Vitaanyag dokumentumait. A VGT-2 első tervezetéhez 2015. augusztus 31-ig várták a véleményeket vgt2@vizeink.hu emailcímre.
- 2015. június 21-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a Jelentős vízgazdálkodási problémák tervezetét, melyet a részvízgyűjtők és alegységek tervezetére érkezett hozzászólásokat is tekintetbe véve állítottak össze. A dokumentumhoz 2015. július 31-ig várták a véleményeket vgt2@vizeink.hu emailcímre.
- 2015. június 22-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a részvízgyűjtő tervek első tervezeteit. A dokumentumokhoz 2015. augusztus 31-ig várták a véleményeket vgt2@vizeink.hu emailcímre.
- 2015. november 16-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv II. - 2015 - Vitaanyag dokumentumait. A VGT-2 második tervezetéhez 2015. december 9-ig várták a véleményeket vgt2@vizeink.hu emailcímre. A véleményezés határidejét később december 16-ra módosították.
- 2015. november 20-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a részvízgyűjtő tervek második tervezeteit. A dokumentumokhoz 2015. december 9-ig várták a véleményeket vgt2@vizeink.hu emailcímre. A véleményezés határidejét később december 16-ra módosították.
- 2015. december 22-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a VGT-2 végleges tervezetét.
- 2016. február 29-én a kormány 1084/2016.(II.29.) számon határozatot hozott a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat 2. számú melléklete 428 kiemelt projektet nevesít. A határozat március 1. napjával hatályon kívül helyezte a KEHOP kereteinek felosztásáról hozott 1318/2015.(V.21.) számú határozatot, melyben 332 volt a kiemelt projektek száma.
- 2016. március 25-én 1153/2016.(III.25.) számú határozatában a kormány rendelkezett a módosított KEHOP EU Bizottsághoz történő benyújtásáról.
- 2016. március 31-én jelent meg a kormány 1155/2016.(III.31.) számú határozata, melyben a Kormány elfogadta Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét. A közzététel a Hivatalos Értesítőben történik majd.
- 2016. április 7-én a Belügyminisztérium közzétette a Hivatalos Értesítő 2016. évi 14. számában a VGT-2 összefoglaló, rövidített változatát. Ugyanebben a számban jelent meg a közlemény Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről.
- 2016. június 28-án a www.vizeink.hu honlapon megjelent a VGT-2 végleges, elfogadott változatának melléklet- és háttéranyag-gyűjteménye. A VGT-2 szövegét - az ún. főanyagot - 2016. október 21-én hozták nyilvánosságra.
- 2016. október 13-án ötödik alkalommal módosította a kormány 1084/2016.(II.29.) számú határozatát a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat 2. számú melléklete 543 kiemelt projektet nevesít.
Valid HTML 4.01 Transitional
utolsó módosítás: 2016. október 22.   *   honlaptérkép   *   szerzői jogi nyilatkozat   *   "tiszta-forrás" levelezőlista   *   "vki" levelezőlista   *   levél a honlap szerkesztőjének