A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eseményei, dokumentumai
A vízvédelmi politika terén az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-án hozott, 2000/60/EK számú irányelve (Víz keretirányelv, a továbbiakban VKI) határozza meg a közösségi fellépés kereteit. A cél, hogy az európai vizek jó állapotban legyenek 2015-re. A jó állapot nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél természetesebb állapotát, és a megfelelő vízmennyiséget is.
A VKI a magyar belső jogba az alábbi jogszabályok szerint épült be:
- Az egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról szóló 2003. évi CXX. törvény[1];
- 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről;
- 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;
- 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól;
- 30/2004.(XII.30.) KVVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól;
- 31/2004.(XII.30.) KVVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól.
A kihirdetésük óta eltelt időben a fenti rendeleteket számos alkalommal módosították. A linkekről a jogszabályok 2016. június 12-én hatályos állapotukban tölthetők le.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés (VGT) átfogó céljai
- A vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi és a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása.
- A hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat elősegítése.
- A szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével a vízminőség javítása.
- A felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása.
- Az árvizek, aszályok hatásának mérséklése.
A VGT-1 ütemterve, a kötelező jelentések határidői
2003. december 22. - A VKI átültetése a nemzeti jogrendbe, vízgyűjtő-kerületek azonosítása és a hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölése.
2004. december 22. - A vízgyűjtők jellemzése, a vizeket érő hatások elemzése, a vízhasználatok gazdasági elemzése, a védett területek listája.
2006. december 22. - Monitoringhálózat létrehozása és monitoringprogramok beindítása.
2007. december 22. - A jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása.
2008. december 22. - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv első változata.
2009. december 22. - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv véglegesítése és kihirdetése.
2010. december 22. - A költség visszatérülés és a szennyező fizet elvét tekintetbe vevő, a vízkészletek hatékony használatát biztosító árpolitika alkalmazása.
2012. december 22. - Az intézkedési program végrehajtásának megkezdése.
2015. december 22. - A környezeti célok elérése.
Az ütemterv megvalósítása, 2004-2008
Magyarország az első nemzeti jelentést [PDF, 0,6MB] 2004 júniusában, a második nemzeti jelentést [PDF, 3,9MB] 2005 márciusában nyújtotta be az Európai Bizottságnak.
A VKI végrehajtásának helyzetéről a KVVM 2005 októberében "Európai összefogás a vizek jó állapotáért" címmel [PDF, 5,2MB] készített összefoglaló tanulmányt.
A harmadik nemzeti jelentést 2007 áprilisában nyújtotta be az Európai Bizottságnak Magyarország. A jelentés - a VKI szerint 2006. december 22-ig kötelezően megindított - monitoring programokról számolt be.
Az ÖKO Zrt. vezette konzorcium 2007 augusztusában tette közzé a A "Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis" című tanulmányát a leghatékonyabb intézkedési programok kiválasztását célzó gazdasági-elemzési rendszerről, a vízszolgáltatásokkal kapcsolatos költségek visszatérülési szintjének vizsgálatáról, továbbá a társadalmi részvétel kidolgozásáról. (Megj.: A zárójelentést és mellékleteit tartalmazó honlapot eltávolították az internetről.)
A magyar VGT ütemtervét és munkaprogramját [PDF, 1,5MB] 2007. december 22-én tette közzé a Környezeti és Vízügyi Minisztérium, a VKI szerinti irányító hatáskörrel rendelkezô hatóság.
2008-tól a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) támogatta a VKI-val kapcsolatos tevékenységet. A KEOP 2.2.2 keretében 6 projekt vonatkozik "A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése" témakörre, (összesen 1766,6 millió Ft) és 1 projekt "A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése" témára (136,7 millió Ft).
Az ütemterv megvalósítása - Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés, 2008-2010
A VGT kidolgozásához a támogatást szintén a KEOP biztosította. A 2.5.0/A számú a "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése" című projekt (2500 millió Ft) 2010 augusztusában lezárult.
A tervezés nemcsak az ország teljes területére (országos terv), hanem 4 részvízgyűjtőre (Duna-közvetlen, Dráva, Tisza és Balaton), továbbá az ezek felosztásával keletkező, 42 darab, ún. alegységre vonatkoztatva is folyt. A KVVM (az irányító hatóság) a tervkészítés koordinációját és a tervek összeállítását működési területükön a Kövizigekre, a négy részvízgyűjtőn a kijelölt Kövizigekre (Duna: Édukövizig, Tisza: Köti-kövizig, Dráva: Dédu-kövizig, Balaton: Ködu-kövizig), országos szinten a VKKI-ra bízta.
2008. november 28-án tették közzé a "Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről" című tanulmányt, melynek célja, hogy segítse a tervezést azokra a problémákra összpontosítva, amelyekre a VGT-nek kell megoldást találnia. A "Jelentős vízgazdálkodási kérdéseket" az alegységekre is kidolgozták.
A "Jelentős vízgazdálkodási kérdések" alapján készült a vízgyűjtő-gazdálkodási terv, melyet az ország egész területére vonatkoztatva, valamint minden alegységre és részvízgyűjtőre is kidolgoztak, így a tervek száma összesen 47 darab.
A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés társadalmi vitája a tervezők és a civilek részvételével szervezett fórumokon, 2009 júliusában zajlott. A vita nem a tervekről, hanem az ún. konzultációs anyagokról folyt, mert a tervek első változatát csak 2009 szeptemberében hozták nyilvánosságra. A civil zöldek kérésére ezért a környezetvédelmi és vízügyi miniszter három hónappal meghosszabbította a társadalmi véleményezés írásbeli lehetőségének időtartalmát.
A VGT anyagait 2010 áprilisában véglegesítették.
A kormány 2010. május 21-én hozott határozatában fogadta el a VGT országos tervét. Ugyanezen a napon küldte az Európai Bizottságnak "A Duna-vízgyűjtő magyarországi részének vízgyűjtő-gazdálkodási tervét", feltöltve a hivatalos internetes gyűjtemény, az EOINET honlapjára.
Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés, 2010-2013
Az Alkotmánybíróság 6/2011.(II.3.) AB számú határozatában megállapította, hogy a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1127/2010.(V.21.) Korm. határozat alkotmányellenes, ezért azt 2011. június 30-i hatállyal megsemmisítette. Mint indokolásában megállapítja, a megsemmisítés oka a nem megfelelő jogi formában történő kihirdetés, mert a a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet miniszteri rendeletben való kihirdetést írt elő. (Az Alkotmánybíróság elé 2010. június 3-án terjesztett indítvány.)
Az Alkotmánybíróság határozatára tekintettel, a 2011. évi törvény 38.§ (1) bekezdésében módosították a környezet védelméról szóló 1995. évi LIII. törvényt, annak 18.§-ába új, (7) bekezdést iktatva. Eszerint "a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedéseket - a Kormány nyilvános egyedi határozatával közzétett - vízgyűjtő-gazdálkodási tervben kell meghatározni".
Megjegyzések: 1. A kihirdetés szabályának megváltoztatásával szűkült az érintettek köre. Míg egy rendelet jogi normákat írhat elő minden magyar állampolgárra, addig a határozat csak a határozatban kijelöltekre vonatkozó kötelezést tartalmaz. 2. Bár az Alaptörvény 5. pontja alapján az AB határozat hatályát vesztette 2013. április 1. napjával, azonban e rendelkezés nem érintette a határozat által kifejtett joghatásokat.
A kormány 1042/2012.(II.23.) számon új határozatot hozott a vízgyűjtő-gazdálkodási tervről.
A magyar vízgyűjtő-gazdálkodási terv 2012. február 23-án befejezett kihirdetési procedúrájának végleges dokumentumát 2012. április 16-án töltötték föl a hivatalos internetes gyűjteménybe, az EOINET honlapjára.
Az EU Bizottsága 2012. november 14-én tette közzé Jelentését a vízpolitikai keretirányelvben (2000/60/EK) előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervekről és megvalósulásukról. A Jelentés címzettje az Európai Parlament és a Tanács. A Jelentéshez kísérő dokumentumok tartoznak. Az 1. kötet (52 MB) és 2. kötet (14 MB) az európai áttekintést szolgálja, a többi melléklet pedig a tagállamok vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről ad részletes értékelést. A magyar melléklet a 15. kötet. Ennek utolsó, 14. fejezete kritikát és ajánlásokat tartalmaz. Ez az ún. 13 pont, mely több ponton visszaigazolja a 2009. évi magyar civil véleményekben megfogalmazott kritikákat és javaslatokat.
Az EU Bizottsága ugyancsak 2012. november 14-én tett közzé a Jelentés alapján egy Közleményt, egy ún. Blueprintet az európai vízkészletek megőrzésére irányuló tervről. Mellékletei hatásvizsgálati összefoglalók: SWD-381, SWD-382 1. kötet, SWD-382 2. kötet. A "Blueprint" sajátos műfaj, hivatalos magyar fordítása, a "közlemény" nem azonos a szó köznyelvi megfelelőjével.
2012. november 14-én az EU Bizottsága Jelentést tett közzé a vízhiányra és az aszályra vonatkozó európai politika felülvizsgálatáról. A részletek a Jelentéshez mellékelt bizottsági szolgálati munkadokumentumban találhatók: SWD-380.
2013. május 28-án hozta a kormány 1287/2013.(V.28.) számú határozatát a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről. A határozat rögzíti az egyes tárcák vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő feladatait. Felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően készítse el Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervét, az Európai Bizottság {COM(2012) 670 final} munkadokumentumában található ajánlások figyelembevételével.
2013. június 27-én a kormány 1382/2013.(VI.27.) számú határozatával vízgazdálkodási tanácsokat hozott létre, a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében. A vízgazdálkodási tanács a kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A vízgazdálkodási tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát.
2013. július 23-án tették közzé a Vitaanyag a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemtervéről és munkaprogramjáról, 2013-2015 című dokumentumot. A Vitaanyag társadalmi vitája 2014. január 23-án zárult.
2013. december 13-án hozta a kormány 1940/2013.(XII.13.) számú határozatát, mely a VGT-2 tervezésére jóváhagyta a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 számú, 1,3 milliárd forint támogatást nyújtó projekt szerződésének megkötését. A támogatás kedvezményezettje a Nemzeti Környezetügyi Intézet.
Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés, 2014-2016
2014. március 6-án hozta a kormány 1121/2014.(III.6.) számú határozatát, a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről. A határozat rögíti egyes tárcák vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő feladatait a vízügy átszervezésével összefüggésben. Felhívja a belügyminisztert, hogy a vidékfejlesztési miniszterrel együttműködésben készítse el Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervét az Európai Bizottság {COM(2012) 670 final} munkadokumentumában található ajánlások figyelembevételével, valamint módosítja a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 számú, 1,3 milliárd forint összegű támogatás kedvezményezettjét: a Nemzeti Környezetügyi Intézet helyébe az Országos Vízügyi Főigazgatóság lép. A határozat hatályon kívül helyezte a 1287/2013.(V.28.) Korm. számú határozatot.
2014. március 20-án a kormány 1153/2014.(III.20.) számú határozatával módosította 1382/2013.(VI.27.) számú határozatát. A módosított határozat a vízügyi átszervezéseknek megfelelően jelöli ki a feladatok felelőseit.
2014. július 18-án a kormány 1394/2014.(VII.18.) számú határozatával módosította 1121/2014.(III.6.) számú határozatát. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésével kapcsolatos feladatokat a belügyminiszter kizárógos hatáskörébe utalta, és új mellékletbe foglalta a terv felülvizsgálatához, valamint a tervezést kiegészítő monitoring végrehajtásához szükséges feladatokat.
2014. november 24-én közzétették a www.vizeink.hu honlapon a részvízgyűjtők és az alegységek Jelentős vízgazgazdálkodási kérdéseinek vitaanyagait. Civil véleményezése 2015. május 30-án zárult.
2015. február 13-án az EU Bizottsága jóváhagyta a 2014-2020 környezeti és energiahatékonysági programot (KEHOP), amely 1174 milliárd Ft támogatást biztosít program céljaira.
2015. március 9-én az EU Bizottsága COM-2015-120 számú Közleményében értékelte az uniós vizek jó állapotának elérésére és az árvízkockázat csökkentésére irányuló lépéseket. A Közlemény címzettje az Európai Parlament és a Tanács. A Közleményhez mellékletek, ún. Bizottsági szolgálati munkadokumentumok tartoznak. Az SWD(2015)50 munkadokumentumban fogalmaznak meg ajánlásokat az országoknak. A Magyarországnak szóló ajánlás angol nyelven olvasható (1 oldal).
2015. május 21-én megjelent az 1318/2015.(V.21.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat tartalmazza a VGT-2 megvalósításához kulcsfontosságú ún. kiemelt projektek listáját.
2015. június 8-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a "Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 - Vitaanyag" első tervezetének dokumentumait. A VGT-2 első tervezetéhez 2015. július 31-ig várták a véleményeket.
2015. június 21-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a Jelentős vízgazdálkodási problémák tervezetét, melyet a részvízgyűjtők és alegységek tervezetére érkezett hozzászólásokat is tekintetbe véve állítottak össze. A dokumentumhoz 2015. július 31-ig várták a véleményeket.
2015. június 22-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a részvízgyűjtő tervek első tervezeteit. A dokumentumokhoz 2015. július 31-ig várták a véleményeket.
2015. július 21-én civil környezetvédők levélben kérték a vízügyért felelős államtitkárt, hosszabbítsa meg egy hónappal a VGT-2 társadalmasításának részét jelentő írásbeli véleményezés lehetőségét. Az írásbeli vélemények küldésének határidejének 2015. augusztus 31-ig történő meghosszabbítását augusztus 5-én a www.vizeik.hu honlapon jelentették be.
2015. szeptember 11-én jelent meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormányhatározat módosítása. A módosított határozat 173-ről 332-re bővítette az ún. kiemelt projektek listáját.
2015. november 16-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a "Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 - Vitaanyag II." második tervezetének dokumentumait. A VGT-2 második tervezetéhez 2015. december 9-ig várták a véleményeket. A véleményezés határidejét később december 16-ra módosították.
2015. november 20-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a részvízgyűjtő tervek második tervezeteit. A dokumentumokhoz december 9-ig várták a véleményeket. A véleményezés határidejét később december 16-ra módosították.
2015. december 22-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a VGT-2 végleges tervezetét.
2016. február 29-én a kormány 1084/2016.(II.29.) számon határozatot hozott a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat 2. számú melléklete 428 kiemelt projektet nevesít. A határozat március 1. napjával hatályon kívül helyezte a KEHOP kereteinek felosztásáról hozott 1318/2015.(V.21.) számú határozatot, melyben 332 volt a kiemelt projektek száma.
2016. március 25-én 1153/2016.(III.25.) számú határozatában a kormány rendelkezett a módosított KEHOP EU Bizottsághoz történő benyújtásáról.
2016. március 31-én jelent meg a kormány 1155/2016.(III.31.) számú határozata, melyben a Kormány elfogadta Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét. A közzététel a Hivatalos Értesítőben történik majd.
2016. április 7-én a Belügyminisztérium közzétette a Hivatalos Értesítő 2016. évi 14. számában a VGT-2 összefoglaló, rövidített változatát. Ugyanebben a számban jelent meg a közlemény Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről.
2016. május 1-én a Környezet- és Természetvédők Országos Találkozója állásfoglalásban tette közzé a VGT-2 végrehajtásának folyamatában fontosnak ítélt civil szempontok összefoglalását.
2016. június 28-án a www.vizeink.hu honlapon megjelent a VGT-2 végleges, elfogadott változatának melléklet- és háttéranyag-gyűjteménye. A VGT-2 szövegét - az ún. főanyagot - 2016. október 21-én hozták nyilvánosságra.
2016. október 13-án ötödik alkalommal módosította a kormány 1084/2016.(II.29.) számú határozatát a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat 2. számú melléklete 543 kiemelt projektet nevesít.
[1] E törvény módosította a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényt. A 2003. évi CXX. törvényt a 2007. évi LXXXII. törvény 2. §-ának 643. pontja hatályon kívül helyezte 2007. július 1. napjával.
Valid HTML 4.01 Transitional
utolsó módosítás: 2016. október 22.   *   honlaptérkép   *   szerzői jogi nyilatkozat   *   "tiszta-forrás" levelezőlista   *   "vki" levelezőlista   *   levél a honlap szerkesztőjének